REACH komt, WMS gaat

REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen

REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen: de nieuwe Europese regelgeving voor chemische stoffen

 

De REACH-verordening vervangt ruim zestig bestaande Europese richtlijnen en verordeningen. De regels die worden vervangen zijn de:
  • Stoffenverbodsrichtlijn (richtlijn 76/769/EEG)
  • Bestaande-stoffenverordening (verordening 793/93/EEG)
  • Richtlijn veiligheidsinformatieblad (richtlijn 91/155/EEG)                     

De huidige stoffenrichtlijn (67/548/EG) is gewijzigd en veel verplichtingen daaruit zijn opgenomen in REACH. Bepaalde instrumenten, zoals de huidige kennisgevingplicht voor nieuwe stoffen, zijn daarmee niet meer nodig. Om die reden wordt een groot deel van de Wet milieugevaarlijk stoffen (Wms) vervangen door REACH. De onderdelen van de Wms die niet in REACH zijn geregeld, gaan naar hoofdstuk 9 van de Wet Milieubeheer. Het ministerie van VROM heeft al deze wijzigingen overzichtelijk weergegeven in het informatieblad "REACH komt, Wms gaat".